Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

– Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

– Uczniowie są absolwentami Szkoły Podstawowej. Klasy liczą od 2 – 6 uczniów. Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez uczniów jak największej samodzielności i zaradności życiowej, włączanie w życie grup rówieśniczych, przygotowanie do wykonywania pracy, funkcjonowania w środowisku.

– Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel oraz osoba wspomagająca.

Dodaj komentarz