Rekrutacja

 

Dokumenty, które należy dostarczyć przed przyjęciem dziecka do szkoły:

1. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęciu do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w szkole lub na naszej stronie w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA.
2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
3. Ostatnie świadectwo szkolne.
4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej – Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
6.Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły Przysposabiającej do Pracy – Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Dodaj komentarz