METODA MARII MONTESSORI

Głównym celem metody jest wspieranie rozwoju dziecka dostosowanego do jego indywidualnych możliwości. Poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów, dziecko zdobywa wiedzę na temat otaczającego świata, uczy się czynności życia codziennego, rozwija zmysły i uspołecznia się. Istotną  rolę w edukacji metodą M. Montessori stanowi  materiał dydaktyczny. Jest on tak przygotowany, rozmieszczony w klasie i udostępniony dzieciom, że tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Dziecko poprzez wielokrotne powtarzanie  pracy  z materiałem nabywa umiejętności wykorzystywanych w życiu codziennym, poznaje, litery, cyfry, uczy się liczyć, pisać, wzbogaca zasób słownictwa.