Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

– Przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim.

– Zespoły liczą od 2 – 4 uczniów.

– Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel oraz nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog, logopeda, fizjoterapeuta), lub opiekun.

– Realizowane są zajęcia  indywidualne  w szkole lub ze względu na funkcjonowanie dziecka w domu ucznia.