I i II etap edukacyjny

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami: niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, niedowidzące z niepełnosprawnością ruchową oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

– Klasy liczą od 2 – 6 uczniów.

– Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel oraz nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog, logopeda, fizjoterapeuta) lub opiekun.

– Realizowane jest także nauczanie indywidualne w szkole lub ze względu na funkcjonowanie dziecka w domu ucznia.