Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Terapia indywidualna lub grupowa prowadzona jest na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Specjaliści opracowują indywidualny program terapii uwzględniający potrzeby dziecka. Terapie odbywają się od chwili wykrycia deficytów rozwojowych do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.