Zajęcia dydaktyczne

Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania opracowany według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach”.

Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do jego możliwości, opracowany przez zespół specjalistów. Realizowane są następujące przedmioty:

Szkoła podstawowa:

Pierwszy etap edukacyjny – klasa 1-3:
1. Kształcenie zintegrowane
2. Religia
3. Zajęcia rewalidacyjne

Drugi etap edukacyjny – klasa 4 – 6:
1. Funkcjonowanie w środowisku
2. Muzyka z rytmiką
3. Plastyka
4. Technika
5. Wychowanie fizyczne
6. Religia
7. Zajęcia rewalidacyjne

Gimnazjum

Trzeci etap edukacyjny – klasa 1-3:
1. Funkcjonowanie w środowisku
2. Muzyka z rytmiką
3. Plastyka
4. Technika
5. Wychowanie fizyczne
6. Religia
7. Zajęcia rewalidacyjne

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Czwarty etap edukacyjny – klasa 1-3:
1. Przysposobienie do pracy
2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
3. Wychowanie fizyczne
4. Zajęcia rewalidacyjne
5. Zajęcia kształtujące kreatywność
6. Zajęcia sportowe
7. Religia

Dodaj komentarz