Niepubliczne Gimnazjum Specjalne

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

– Przyjmowani są uczniowie z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, niedowidzący z niepełnosprawnością ruchową oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, absolwenci szkoły podstawowej.

– Klasy liczą od 2 – 6 uczniów.

– Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel oraz nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog lub logopeda lub fizjoterapeuta).

– Uczniowie mogą przebywać w szkole od 8:00 do 14:00

– Realizowane jest także nauczanie indywidualne w szkole, lub ze względu na funkcjonowanie ucznia w jego domu.

 

Dodaj komentarz