Rekrutacja

 

Dokumenty, które należy dostarczyć przed przyjęciem dziecka do szkoły:

1. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęciu do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w szkole
2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
3. Ostatnie świadectwo szkolne
4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej – Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
5. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I gimnazjum – Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
6.Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły Przysposabiającej do Pracy – Świadectwo ukończenia gimnazjum.

Dziecko może uczęszczać na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jeżeli posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

 

Dodaj komentarz